Skip to content

Basisopleiding BHV

De Basisopleiding BHV Bestaat uit twee onderdelen

  1. Eerste Hulp “Niet-spoedeisende Eerste Hulp” en “Spoedeisende Eerste Hulp”
  2. Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie

Opleidingsduur

De cursus wordt gegeven in 1 dag

Kosten: €169.00
Group 4

Wat is BHV?

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn gewone werknemers.

Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV-ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de BHV-ers er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

BHV-ers zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De opleiding

De Basisopleiding BHV bestaat uit de onderdelen

  • Eerste Hulp “Niet-spoedeisende Eerste Hulp” en Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie

Diploma/Certificaat

Cursisten ontvangen het diploma BHV als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten. Als alléén het eerste hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat is afgesloten, dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel.

Het diploma/certificaat is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV worden behaald.

Theorie- en praktijkexamen

Ook het BHV-examen bestaat uit twee onderdelen

  • Eerste Hulp
  • Brandbestrijding & Ontruiming

Beide delen van de opleiding (Eerste Hulp en brandbestrijding & Ontruiming) worden afzonderlijk afgesloten met een examen. Beide examens bestaan uit een theoretisch en een praktijkdeel.Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren.

Het praktijkexamen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren. Zij beoordelen de verrichtingen aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement. De examinatoren voldoen aan de door het NIBHV gestelde eisen van vakbekwaamheid. 

Eerste Hulp

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering. In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden.

In Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV-er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Butaan tank voor de BHV Cursus
Basis BHV 4
Brandblussen met Brandblusser bij BHV cursus
Basis BHV 5

Cursusmaterialen